Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Państwo!

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli znajdują się na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy.

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola

Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej należy składać w dniach 25.02–02.03.2020 r. w godzinach 14:00–16:00 u Pani Oli.

Przekroczenie wskazanego powyżej terminu będzie skutkować brakiem miejsca w przedszkolu na kolejny rok szkolny oraz koniecznością przejścia rekrutacji na ewentualne wolne miejsca.


Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

UWAGA!!!! NOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI!!!

30.03.2020 r. o godz. 13.00 w systemie rekrutacyjnym na stronie www.warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony drugi etap rejestracji wniosków.

Od 30.03.2020 r. o godz. 13.00 do 23.04.2020 r. godz. 20.00 rejestrują Państwo w systemie wnioski o przyjęcie.

Zgodnie z Uchwałą Rady m.st. Warszawy XLI/1062/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę dopuszcza się możliwość składania wniosku o przyjęcie do dowolnie wybranych przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.

Od 30.03.2020r. o godz. 13.00 do 23.04.2020 r. godz. 22.00 przesyłają Państwo na adres mailowy przedszkola pierwszego wyboru scan/zdjęcie podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. 

W celu skorygowania lub uzupełniania danych we wnioskach już zatwierdzonych, należy mailowo wystąpić do dyrektora przedszkola/szkoły pierwszego wyboru z wnioskiem o dokonanie korekty, a jeżeli korekta dotyczy kryteriów należy przesłać scan/zdjęcie dokumentów/oświadczeń potwierdzających ich spełnianie.

12.05.2020r. o godz.13.00 nastąpi opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 12.05.2020r. o godz. 13.00 do 20.05.2020 r. godz. 16.00 elektronicznie potwierdzanie woli zapisu dziecka w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk “Przejdź do podglądu podania” i w kolejnym kroku należy wybrać przycisk “Potwierdź wolę zapisu” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym).

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga złożenia w przedszkolu/szkole ,,papierowego” druku.

22.05.2020r. o godz.13.00 nastąpi opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Pliki do pobrania:

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Kryterium dochodowe

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

NOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020_2021

Klauzula informacyjna rekrutacja 2020-2021