Wspomaganie Rozwoju Dzieci

Dzieci w wieku przedszkolnym rozwijają się we własnym tempie, zgodnie z wrodzonymi predyspozycjami i zdolnościami, ale także w uzależnieniu od najbliższego środowiska. W tym okresie rozwojowym najbliższym dziecku środowiskiem jest w pierwszej kolejności rodzina, a zaraz potem przedszkole. Nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, a działania pedagogów są tak ukierunkowane, by wspomagać rozwój i równolegle wyrównywać wszelkie deficyty zaburzające jego harmonię. Przedszkole, jako instytucja wychowawcza spełnia między innymi funkcję profilaktyczną, kompensacyjną stymulującą i korektywną. Niezbędnym warunkiem zapewniającym osiąganie rezultatów w pracy wychowawczej przedszkola, jest gruntowne i systematyczne poznawanie dzieci.

Podstawowe działania przedszkola w tym zakresie to:

 • Systematyczne rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych dzieci przez nauczycieli
 • Organizowanie adekwatnych działań do rozpoznanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci w formie zajęć z małą grupą lub zajęć indywidualnych

Diagnoza potrzeb i możliwości dzieci odbywa się poprzez:

 • prowadzenie badań ankietowych wśród rodziców dotyczących potrzeb dziecka, jego zainteresowań i upodobań oraz oczekiwań rodziców w stosunku do przedszkola,
 • prowadzenie obserwacji bieżących, obserwacji podczas zajęć,
 • przeprowadzenie badań logopedycznych przez logopedę przedszkolnego,
 • badań rozwoju funkcji poznawczych prowadzonych przez psychologa przedszkolnego,
 • analizę umiejętności dzieci,
 • analizę wytworów prac dziecięcych,
 • wywiad i konsultacje z rodzicami.

Działania przedszkola w zakresie wspomagania rozwoju dzieci:

 • organizowanie zajęć i zabaw z całą grupą,
 • zajęcia wyrównawcze z dziećmi mającymi trudności w opanowaniu pewnych zagadnień,
 • gimnastykę korekcyjną prowadzoną przez specjalistę z dziećmi, u których stwierdzona została wada postawy bądź też niesprawność organizmu,
 • ćwiczenia logopedyczne – prowadzone przez zatrudnionych logopedów,
 • rytmikę – stanowiącą element terapii w wychowaniu dziecka.

Działania przedszkola w zakresie pomocy i wsparcia rodziców:

 • przekazywanie informacji na temat rozwoju dziecka, jego postępów, trudności,
 • organizacja spotkań, warsztatów, zajęć otwartych umożliwiających obserwację dziecka w relacjach z rówieśnikami,
 • porady, konsultacje indywidualne,
 • wskazanie specjalistów, instytucji wspierających rozwój dzieci
 • ustalanie wspólnych działań.

Specjaliści wpierający działania przedszkola:

 • Logopedzi
 • Psycholog
 • Terapia pedagogiczna

Podstawowe działania specjalistów w przedszkolu:

 • przebadanie dzieci celem wyselekcjonowania dzieci z wadami lub zaburzeniami mowy i rozwoju,
 • przeprowadzenie pogłębionej diagnozy dzieci wskazanych przez nauczycielki bądź na prośbę rodziców,
 • udzielanie specjalistycznej pomocy; prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
 • współdziałanie z nauczycielami i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych;
 • organizowanie konsultacji indywidualnych i innych form współpracy z rodzicami.