Moje Pierwsze Kroki Ze Strażą Miejską

Działalność profilaktyczna
Straży Miejskiej m.st. Warszawy


Wspólnych ze Strażą Miejską m.st. Warszawy działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Straż miejska działa w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, która nakłada na tę formację podstawowy katalog zadań. Jednym z nich jest „inicjowanie
i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym”.

W odniesieniu do dzieci i młodzieży Straż Miejska m.st. Warszawy realizuje to zadanie poprzez:

  1. działania Referatu Profilaktyki, na które składają się: działania informacyjno-edukacyjne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli oraz organizowanie działań alternatywnych (gry, zabawy, konkursy, festyny),
  2. działania Referatów Szkolnych na poszczególnych Oddziałach Terenowych Straży Miejskiej, na które składają się działania prewencyjne patroli.

Działalność profilaktyczna (edukacyjna i informacyjna) realizowana przez Straż Miejską m.st. Warszawy obejmuje zasadnicze cele profilaktyki uniwersalnej: promocję zdrowego stylu życia oraz zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych. Zajęcia edukacyjne w ramach programów realizowane są w bieżącym roku szkolnym (wrzesień 2015 – czerwiec 2016).

Programy przygotowane przez Straż Miejską m.st. Warszawy adresowane są w dużej części do dzieci i młodzieży szkolnej. Podstawą doboru treści i metodyki poszczególnych programów jest przede wszystkim wiek odbiorców, poziom wiedzy oraz stopień ich rozwoju poznawczego.

Realizatorzy programów

Poszczególne programy realizować będą strażnicy miejscy – koordynatorzy ds. profilaktyki zatrudnieni w Referacie Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Programy

„Moje pierwsze kroki ze Strażą Miejską”

Program dla dzieci z grup 5-latków w przedszkolach oraz z grup 0 realizujących obowiązek szkolny w  przedszkolach i szkołach podstawowych. 1 – 2 godziny lekcyjne dla jednej grupy; tematy:

  1. Kto mnie chroni i pomaga? (zapoznanie z zadaniami Straży Miejskiej oraz innych służb ratunkowych)
  2. Umiem wezwać pomoc. (zasady powiadamiania służb i osób dorosłych w sytuacji zagrożenia)

Realizacja: wrzesień 2015 – czerwiec 2016.