Miejski i Dzielnicowy Program Ekologiczny

Miejski Program Edukacji Ekologicznej

Program Edukacji Ekologicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym został opracowany w 2002 r. i obecnie jest realizowany przez Biuro Ochrony Środowiska, we współpracy z Biurem Edukacji M. St. Warszawy oraz Wydziałami Oświaty i Wychowania 18 warszawskich dzielnic.

Autorkami Programu są instruktorki edukacji ekologicznej Mazowieckiego Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej – Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej EKO-OKO – Jadwiga Dybysławska, Ewa Pytlak i Honorata Waszkiewicz.

Program przeznaczony jest dla nauczycieli przedszkoli i nauczania zintegrowanego oraz wszystkich placówek zainteresowanych edukacją ekologiczną dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych klasach szkoły podstawowej.

Jest on elementem Ogólnomiejskiego Programu Edukacji Ekologicznej dla Miasta St. Warszawy i jego celem jest uświadomienie znaczenia edukacji społecznej oraz wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.

Realizacja Programu Ogólnomiejskiego umożliwia zintegrowanie działań dzielnic w zakresie edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Warszawy.

Celem niniejszego Programu jest zwrócenie uwagi na znaczenie edukacji ekologicznej dzieci najmłodszych dla kształtowania w całym społeczeństwie właściwych zachowań
w środowisku i aktywnych działań na rzecz jego ochrony. Nasze przedszkole czynnie realizuje zamierzenia Miejskiego Programu Ekologicznego od 2003 roku.

Dzielnicowy program edukacji ekologicznej

Przedszkole „Pod Złotym Promykiem” jest placówką, która od wielu lat aktywnie promuje działania ekologiczne zachęcające przedszkolaków i ich rodziców do szanowania oraz ochrony przyrody. Corocznie organizujemy i uczestniczymy w różnego rodzaju zabawy, zajęcia, warsztaty, konkursy ekologiczne.

Od 2009 roku, w trosce o podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i rodziców Przedszkole prowadzi działania związane z realizacją Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej.

Realizacja treści Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej ma na celu:

  • uświadomienie zasad nienaruszalności praw przyrody i konieczności racjonalnego korzystania z jej zasobów,
  • poznanie podstawowych sposobów i metod ochrony środowiska,
  • kształtowanie kultury obcowania z przyrodą podczas wycieczek i zajęć terenowych,
  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
  • kształtowanie wartości etycznych i estetycznych przez uwrażliwienie na piękno przyrody,
  • kształtowanie nowego stylu życia opartego na współistnieniu człowieka w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym.

Treści programowe zawarte są w 4 blokach tematycznych:

  • Gospodarka odpadami
  • Ochrona przyrody
  • Opieka nad zwierzętami
  • Gospodarka wodna

Poprzez nasze działania dziecko kształtuje postawy proekologiczne, zna podstawowe wiadomości o ekosystemach, obiektach i zjawiskach przyrodniczych, wie jak dbać i chronić środowisko, rozwija swoją inwencje twórczą, wrażliwość na piękno przyrody, empatię oraz poczucie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.