FairkIT

Nasze przedszkole w latach 2015 – 2018 uczestniczy w Europejskim Projekcie FairkIT realizowanym w ramach programu Erasmus+ wspólnie z 5 innym Przedszkolami oraz Szkołami z: Finlandii, Niemiec, Słowenii, Francji i Belgii. Projekt poświęcony jest zagadnieniom związanym z szeroko rozumianymi mediami w życiu codziennym dzieci zarówno przedszkolnych jak i wczesnoszkolnych. Cała świadomość dotycząca mediów obejmuje zarówno nowinki techniczne, ciekawostki i korzyści, jakie czerpiemy dzięki tak zaawansowanej technologii, ale również dotyczy negatywnych stron sieci i Internetu. Jego dostępności i anonimowości oraz tego jak istotne jest bycie w tym wirtualnym świecie razem ze swoimi dziećmi.

Szukamy odpowiedzi na pytanie „Jak zapobiegać prześladowaniu w sieci? Jakie umiejętności są potrzebne, aby tego uniknąć, jakie są prawne konsekwencje nierozsądnego posługiwania się mediami?”

Efekty wspólnej pracy będą rozpowszechniane w mediach w naszym kraju jak i również partnerów naszego Projektu.

Edukacja medialna naszych dzieci

Media są wszechobecne stały się środowiskiem, w którym funkcjonujemy. Aby móc działać w kulturze medialnej dzieci muszą posiąść umiejętności niezbędne do tego. Dlatego skupimy się na edukacji medialnej młodszych dzieci. Nawet, jeżeli dziecko posiada umiejętności techniczne to nie znaczy, że jest już gotowe oszacować prawidłowo zawartość przekazu medialnego. Nie jest psychicznie gotowe, aby poradzić sobie
z trudnymi tematami.

Główny cel: wspieranie rozwoju dziecka z mediami: media nie powinny kontrolować dziecka tylko dziecko powinno kontrolować media.

 • Dziecko nauczy się interpretować i analizować zawartość mediów
 • Dziecko nauczy się wybierać najlepiej pasującą zawartość treści (trafność)
 • Dziecko nauczy się dobrych manier podczas komunikacji I wyrażania siebie za pomocą różnych mediów oraz nauczy się tworzyć produkty medialne
 • Dziecko będzie zabezpieczone przed możliwym zastraszaniem w mediach i treściami nieodpowiednimi (seksualnymi)

Media same w sobie nie są ani dobre ani złe. To jest odpowiedzialnością dorosłego, aby zapewnić dziecku czerpanie samych korzyści z mediów i chronienie go przed zagrożeniami. Dorosły ma być interpretatorem środowiska medialnego dziecka. Rodzice są odpowiedzialni za to, co widzi, słyszy i doświadcza ich dziecko w domu. Kontrola nad mediami, jasne granice, np. ograniczenia czasowe korzystania z mediów w późniejszym czasie zaowocują umiejętnością planowania.

 • Celem jest większa świadomość, wiedza i zrozumienie Edukacji Medialnej młodszych dzieci. Istotne są umiejętności techniczne, ale również i wiedza jak wspierać dziecko by stało się świadomym odbiorcą.
 • Celem jest, aby rodzice przykładali większą wagę do tego, jakie sami prezentują zachowania w domu. Z jakich mediów korzysta rodzina, jak często i jak długo korzystają z mediów, czy przestrzegają norm związanych z wiekiem podczas oglądania filmów lub grania w gry.
 • Przez wprowadzenie edukacyjnego partnerstwa nauczyciele wspierają rodziców
  w Edukacji Medialnej ich dzieci. Wymiana materiałów, linków, gier i organizowanie szkoleń.
 • Celem jest podniesienie poziomu wyposażenia placówki. Dzieci będą mogły aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu gazetki, pisaniu artykułów, tworzeniu opowiadań ze zdjęciami itp.

Pozostałe cele: 

 • Rozwijanie umiejętności społecznych, aby dzieci mogły aktywnie uczestniczyć w życiu przedszkola, wspieranie akceptowanych zachowań, wzmacnianie samostanowienia by dziecko rozpoznało, jakie zachowanie określamy zastraszaniem
 • Wspieranie dzieci w rozpoznawaniu różnych uczuć, takich jak rozczarowanie, ekscytacja, radość, wstyd, smutek, strach, radość, przy użyciu różnych mediów

Cele współpracy między partnerami:

 • Celem jest, aby za pomocą różnych mediów dzieci utrzymywały kontakt z innymi dziećmi z krajów partnerskich (grupy bliźniacze), aby doświadczyć tej współpracy I zrozumieć, że istnieją inne kraje I inne dzieci -możemy więcej się o nich dowiedzieć
  Celem jest wymiana dobrej praktyki, zwyczaju między partnerami. Jak stworzyć wspólne cele i jak możemy się od siebie uczyć?
 • Celem jest dialog między kolegami z partnerskiego kraju: wymiana myśli za pomocą e-maili, kontakt na facebooku, skype
 • Celem jest rozpowszechnianie pomocnych materiałów dotyczących zapobieganiu zastraszaniu

Informacje dotyczące działań projektowych można znaleźć pod adresem: www.fairkitpolska.wordpress.com