Wszystkie wpisy, których autorem jest Przedszkole Złoty Promyk

Funkcjonowanie przedszkola w lipcu i sierpniu 2020 r.

Przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu jest ustalona w terminie 12-31.08.2020r.

Poza ustaloną przerwą placówka w okresie zbliżających się wakacji będzie organizowała zajęcia dla dzieci z naszego przedszkola.

Jeżeli wyrażają Państwo chęć uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie wakacji prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIA DO PRZEDSZKOLA NA OKRES WAKACYJNY i odesłanie na adres: przedszkole125@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 21.06.2020r. (niedziela-do końca dnia).

 Nasze przedszkole będzie otwarte w terminie 1.07-11.08.2020r wg zasad obowiązujących od 18.05.2020r. (ograniczona liczba dzieci w grupie, brak możliwości łączenia grup, procedura przyprowadzania i odbioru dzieci, ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych).   

Opłaty wnoszą Państwo tak jak w ciągu roku szkolnego – zgodnie z systemem iPrzedszkole do 10tego dnia danego miesiąca. 

Informujemy, iż w przypadku braku złagodzenia wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z COVID-19 dot. m.in. liczebności grup przedszkolnych, dziecko może nie mieć zapewnionego miejsca w przedszkolu na okres wakacyjny.

Formularz do pobrania:

ZASADY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA OD 18.05.2020r.

RODZICU! PAMIĘTAJ:

– Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

– Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

– Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

– Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

– Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

– Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

– Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

– Kontakt z nauczycielem jest możliwy wyłącznie poprzez email, w sprawach pilnych – proszę kontaktować się z sekretariatem.

– WYPEŁNIJ I DOSTARCZ PIERWSZEGO DNIA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA ORAZ ZGODĘ NA POMIAR TEMPERATURY.

PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PLACÓWKI:

– Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min.
2 m.

– Należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (obowiązkowa osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub OBOWIĄZKOWA dezynfekcja rąk przy wejściu do placówki).

– Dzieci są przyprowadzane przez osoby zdrowe.

– Przy wejściu do placówki każdemu dziecku zostaje zmierzona temperatura termometrem bezdotykowym przez pracownika placówki.

– Dzieci przyprowadzamy do bocznego wejścia (obok sali grupy VI – zgodnie z oznakowaniem).

– Rodzic przyprowadza dziecko tylko do drzwi i przekazuje pracownikowi przedszkola.

– Dziecko samodzielnie schodzi do szatni – Pani Ola pomaga się przebrać i odsyła dziecko do -sali.

– Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dziecko do placówki nie wchodzą do budynku przedszkola.

ODBIÓR DZIECKA Z PLACÓWKI:

–  Rodzic lub opiekun odbierający dziecko dzwoni przy furtce do szatni i prosi
o wydanie dziecka.

– Pani Ola kontaktuje się z grupą, pomaga w ubraniu się i puszcza dziecko na górę.

– Pracownik przedszkola wydaje dziecko rodzicowi/opiekunowi przy wejściu do placówki.

– Rodzice/opiekunowie odbierający dziecko do placówki nie wchodzą do budynku przedszkola.

PILNE!!! ANKIETA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo,


w związku z koniecznością organizacji i zaplanowania pracy przedszkola od 25 maja 2020r. zwracamy się z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety i PILNE odesłanie jej na nasz adres email: przedszkole125@gmail.com do 18.05.2020r. (poniedziałek) do końca dnia.

JEST TO OSTATECZNY TERMIN ZWROTU WYPEŁNIONEGO DOKUMENTU – PROSIMY O DOTRZYMYWANIE PODANYCH TERMINÓW.


Rodzice, którzy nie są w tej chwili zainteresowani udziałem dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych proszeni są o podanie orientacyjnej daty i odesłanie wypełnionej ankiety.

Z uwagi na krótki termin prosimy o potraktowanie sprawy priorytetowo.