Plan dnia

Przedszkole nr 125 “Pod Złotym Promykiem” czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 17:00.

Ramowy rozkład dnia dla grup starszych (w wieku 3 i 4 lat)

CzęśćGodzinyOpis
Część I - poranna6.00 – 9.00Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne. Zabawy integrujące grupę. Zabawy i gry służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne i artykulacyjne.
Zabawy swobodne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci.
Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo -stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym.
Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
Prace porządkowe w sali.
Czynności higieniczne i samoobsługowe przygotowujące do śniadania.
I śniadanie.
Część II –
główna
9.00 - 12.30Mycie zębów.
Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Zajęcia edukacyjne z całą grupą służące realizacji programu wychowania przedszkolnego (np. gry i zabawy dydaktyczne, matematyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, słuchanie utworów literatury dziecięcej, opowiadanie historyjek obrazkowych, działalność plastyczna), zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zajęcia taneczne, gimnastyka korekcyjna zabawy z językiem nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna, zajęcia z logopedą
i psychologiem.
Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne przygotowujące do śniadania.
II śniadanie.
Czynności samoobsługowe przed wyjściem na świeże powietrze.
Spacery i wycieczki – obserwacja środowiska przyrodniczego i społecznego, zabawy samodzielne w ogrodzie, zabawy i gry ruchowe, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy tropiące.
Czynności higieniczne i samoobsługowe przygotowujące do obiadu.
Obiad.
Część III –
poobiednia
12.30 -17.00Przygotowanie do leżakowania. Doskonalenie czynności samoobsługowych. Zabiegi opiekuńcze.
Relaks i wyciszenie po obiedzie, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.
Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
Czynności samoobsługowe przygotowujące do podwieczorku.
Podwieczorek.
Zabawy wspomagające indywidualny rozwój dziecka, rozwijające jego zainteresowania i uzdolnienia.
Zabawy dydaktyczne, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem, zabawy paluszkowe, słuchanie literatury dziecięcej, działalność plastyczna.
Zabawy z językiem nowożytnym.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna, zajęcia logopedyczne.
Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci przy niewielkim w udziale nauczyciela.
Pobyt na świeżym powietrzu.
Rozchodzenie się dzieci.

Stałe czynności samoobsługowe wynikające z rozkładu dnia nie wpisujemy w dziennik

Oznaczenia cyfrowe:

 1. Zabawy swobodne.
 2. Zabawy integrujące grupę, praca indywidualna z dzieckiem.
 3. Zabawa ruchowa.
 4. Zabawy swobodne.
 5. Zajęcie dydaktyczne.
 6. Zabawa ruchowa.
 7. Baby Beetles – język angielski realizowany przez nauczycielki grup.
 8. Zabawy w ogrodzie, spacery, wyjścia poza teren przedszkola.
 9. Zabawa ruchowa.
 10. Zajęcia popołudniowe.
 11. Wpisy dla zajęć wynikających z podstawy programowej realizowanych w ramach podstawowych `godzin pracy nauczyciela.

Ramowy rozkład dnia dla grup starszych (w wieku 5 i 6 lat)

CzęśćGodzinyOpis
Część I - poranna 6.00 – 9.00Schodzenie się dzieci do przedszkola. Rozmowy indywidualne.
Zabawy integrujące grupę. Zabawy i gry służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne i artykulacyjne. Zabawy przygotowujące
do nauki czytania, pisania i liczenia. Zabawy dowolne według pomysłów i zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz praca z dzieckiem zdolnym. Ćwiczenia poranne. Prace porządkowe w sali. Czynności higieniczne
i samoobsługowe przygotowujące do śniadania. I śniadanie.
Część II –
główna
9.00 - 12.30Mycie zębów. Zabawy dowolne w sali. Zajęcia edukacyjne z całą grupą służące realizacji programu wychowania przedszkolnego
(np. gry i zabawy dydaktyczne, matematyczne konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, słuchanie utworów literatury dziecięcej, opowiadanie historyjek obrazkowych, działalność plastyczna), zabawy i gry ruchowe
z określonym elementem ruchu, rytmika, zajęcia taneczne, gimnastyka korekcyjna zabawy z językiem nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna, zajęcia z logopedą i psychologiem. Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne przygotowujące do śniadania. II śniadanie. Czynności samoobsługowe przed wyjściem na świeże powietrze. Spacery i wycieczki – obserwacja środowiska przyrodniczego i społecznego, zabawy samodzielne w ogrodzie, zabawy i gry ruchowe, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy tropiące. Czynności higieniczne i samoobsługowe przygotowujące do obiadu. Obiad.
Część III –
poobiednia
12.30 -17.00Mycie zębów. Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych, terapeutycznych. Praca indywidualna o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym lub z dzieckiem zdolnym. Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci. Zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat. Zajęcia dodatkowe (rytmika, gimnastyka korekcyjna, taniec, religia na wniosek rodziców). Zabawy zorganizowane lub dowolne w kącikach z inicjatywy dzieci lub zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Prace nauczyciela
o charakterze obserwacyjnym. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Czynności porządkowe i samoobsługowe przygotowujące do podwieczorku. Podwieczorek. Zabawy wspomagające indywidualny rozwój dziecka, rozwijające jego zainteresowania i uzdolnienia. Zabawy dydaktyczne, rytmiczne,
ze śpiewem, paluszkowe, słuchanie literatury dziecięcej, działalność plastyczna, zabawy i gry edukacyjne, planszowe przy stolikach
w małych zespołach, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali i na półkach indywidualnych. Zabawy
z językiem nowożytnym. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna, zajęcia logopedyczne. Pobyt na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.

Stałe czynności samoobsługowe wynikające z rozkładu dnia nie wpisujemy w dziennik

Oznaczenia cyfrowe:

 1. Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci.
 2. Zabawy integrujące grupę, praca indywidualna z dzieckiem.
 3. Ćwiczenia poranne
 4. Zajęcie dydaktyczne
 5. Zabawa ruchowa
 6. Zajęcie dydaktyczne
 7. Baby Betles – język angielski realizowany przez nauczycielki w grupie.
 8. Zabawy w ogrodzie, spacery, wyjścia.
 9. Zabawa ruchowa
 10. Zajęcia i zabawy wspomagające indywidualny rozwój dziecka, zabawy dowolne w sali i ogrodzie
 11. Wpisy dla zajęć wynikających z podstawy programowej realizowanych w ramach podstawowych godzin pracy nauczycieli.
 12. Wpisy dla zajęć wynikających z podstawy programowej realizowanych w ramach podstawowych godzin pracy nauczycieli.

W każdej możliwej sytuacji zajęcia edukacyjne służące realizacji programu wychowania przedszkolnego realizujemy na świeżym powietrzu.