ZASADY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA OD 18.05.2020r.

RODZICU! PAMIĘTAJ:

– Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

– Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

– Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

– Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

– Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

– Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

– Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

– Kontakt z nauczycielem jest możliwy wyłącznie poprzez email, w sprawach pilnych – proszę kontaktować się z sekretariatem.

– WYPEŁNIJ I DOSTARCZ PIERWSZEGO DNIA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA ORAZ ZGODĘ NA POMIAR TEMPERATURY.

PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PLACÓWKI:

– Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min.
2 m.

– Należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (obowiązkowa osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub OBOWIĄZKOWA dezynfekcja rąk przy wejściu do placówki).

– Dzieci są przyprowadzane przez osoby zdrowe.

– Przy wejściu do placówki każdemu dziecku zostaje zmierzona temperatura termometrem bezdotykowym przez pracownika placówki.

– Dzieci przyprowadzamy do bocznego wejścia (obok sali grupy VI – zgodnie z oznakowaniem).

– Rodzic przyprowadza dziecko tylko do drzwi i przekazuje pracownikowi przedszkola.

– Dziecko samodzielnie schodzi do szatni – Pani Ola pomaga się przebrać i odsyła dziecko do -sali.

– Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dziecko do placówki nie wchodzą do budynku przedszkola.

ODBIÓR DZIECKA Z PLACÓWKI:

–  Rodzic lub opiekun odbierający dziecko dzwoni przy furtce do szatni i prosi
o wydanie dziecka.

– Pani Ola kontaktuje się z grupą, pomaga w ubraniu się i puszcza dziecko na górę.

– Pracownik przedszkola wydaje dziecko rodzicowi/opiekunowi przy wejściu do placówki.

– Rodzice/opiekunowie odbierający dziecko do placówki nie wchodzą do budynku przedszkola.